Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

SOL·LICITUD DE LLOCS DE VENDA VACANTS AL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA CELLERA DE TER

l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels/les ciutadants/nes l’informació necessària per poder realitzar una sol·licitud per un lloc de venta vacant al marcat municipal, (lloc de venta no sedentari). 

Requeriments 

1. Per tal de poder accedir telemàticament a la  seu electrònica i omplir la instància és necessita disposar d’algun sistema d’identificació digital, com per exemple l’idCAT mòbil o certificats digitals com poden ser l’idCat digital, firmes electròniques de la FNMT, DNIe o altres, també son admesos finalment altres sistemes de validació com el sistema Cl@ve o Ciudadanos UE etc..

2. Omplir la documentació requerida segons cada cas, en aquesta mateixa pàgina podeu trobar els documents que s’hauran d’omplir degudament, desar al vostre dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil), que després s’hauran d’adjuntar dins la instància amb la resta de documentació que es pugui sol·licitar. 

3. Un cop tingueu el sistema d’identificació personal i omplerta la documentació ja podreu accedir a tramitar la sol·licitud d’alta mitjançant instància genèrica.

Models de sol·licitud

Model sol·licitud

Documentació necessària per fer el tràmit.

Tal com s’explica en el document per poder fer el tràmit haurem d’aportar la següent documentació:

 • Model sol·licitud degudament omplerta
 • Dos fotografies de la parada.
 • Si la parada té aparells elèctrics de baixa tensió o gas, el certificat de la revisió de la instal·lació actualitzat.

Persones Físiques.

 • Fotocòpia DNI/NIF/NIE del sol·licitant i del representant si és el cas.
 • Si es tracta de comerciants extracomunitaris, document acreditatiu que està en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa vigent.

Persones jurídiques

 • Escriptura o document de constitució; estatuts o acta fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es.
 • CIF
 • DNI/NIE/Passaport del legal representant i document acreditatiu de l’esmentada representació.

Cooperatives

 • Escriptura de constitució i dels estatuts pels quals es regeix, inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya si el seu àmbit es limita a Catalunya, o en el Ministeri de Treball i Seguretat Social si s’estén a més d’una comunitat autònoma.
 • Acreditació que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

Omplir sol·licitud i accedir a la seu electrònica

Un cop tingueu la sol·licitud degudament omplerta i desada heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana. 

 1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
 2. Omplir adequadament
 3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil
 4. Tenir a punt la resta de documentació requerida
 5. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
 6. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i documentació.
 7. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica. 

Clica en la imatge per accedir a la Seu Electrònica